Interaktivna usluga koju pruža firma Yuglob d.o.o. sa sedištem u Beogradu putem internet stranice www.menda.rs koja je u njenom vlasništvu sastoji se od upravljanja sadržajem, provođenja finansijskih transakcija, organizacije i posredovanja pri prodaji artikala putem interneta.

Korišćenjem internet stranica www.menda.rs smatra se da ste u potpunosti upoznati i saglasni sa ovde navedenim Uslovima korišćenja / Uslovima prodaje / Izjavom o poverljivosti podataka. Ukoliko se sa istima ne slažete i ne prihvatate ih, molimo Vas da ne koristite ovu internet stranicu.
 

Uslovi korišćenja odnose se na korišćenje internet stranica www.menda.rs od strane korisnika. Svakim daljim korišćenjem ovih Internet stranica nakon upoznavanja sa Uslovima korišćenja, smatra se da su korisnici saglasni sa ovde navedenim uslovima i pravilima i da pristaju na korišćenje Internet stranica u skladu sa tim uslovima.

Korisnik je odgovoran za zaštitu poverljivosti lozinki koje se pojavljuju i kreiraju pri korišćenju usluga koje pruža  Yuglob doo na svom sajtu www.menda.rs. Takođe, krajnji korisnik je upoznat i saglasan sa činjenicom da pri korišćenju internet mreže ponekad može doći do tehničkih problema pri funkcionisanju iste, a sa tim i do prekida usluga. Takvi i slični događaji su van mogućnosti kontrole od strane Yuglob doo, pa iz tog razloga Yuglob doo ne može biti odgovoran za bilo kakav gubitak podataka ili neki drugi događaj do kog može doći za vreme pružanja usluga od strane Yuglob doo.

Korisnik je saglasan sa tim da pristup internet stranici www.menda.rs ponekad može biti u prekidu, privremeno nedostupan ili isključen iz razloga kako rutinskog održavanja stranice tako i iz drugih razloga za koje nije odgovoran Yuglob doo.


Yuglob doo zadržava pravo da u bilo kom trenutku izmeni ili ukine bilo koji segment poslovanja na svom sajtu www.menda.rs, uključujući, i bez ograničenja, vreme dostupnosti, sadržaj, kao i opremu potrebnu za pristup ili korišćenje internet stranice. Isto tako, Yuglob doo može prestati sa slanjem informacija ili dela informacija, može promeniti ili ukinuti bilo koji način prenosa podataka, može promeniti brzine prenosa podataka, kao i bilo koje druge karakteristike svoje online prodavnice www.menda.rs

Yuglob doo zadržava pravo u svakom trenutku, i bez prethodnog obaveštenja, ukoliko to smatra potrebnim, da ukine ili izmeni bilo koji od ovde navedenih Uslova korišćenja internet stranice i / ili Izjavu o poverljivosti podataka.

Predmetne izmene mogu između ostalog uključivati i uvođenje određenih naknada ili naplata, stoga savetujemo korisnike da periodično ponovo detaljno pročitaju informacije sadržane u Uslovima korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka, kako bi bili informisani o eventualnim promenama.

U slučaju da dođe do promene Uslova korišćenja i / ili Izjave o poverljivosti podataka, a korisnik nastavi da koristi našu internet stranicu, smatra se da prihvata Uslove korišćenja i Izjavu o poverljivosti podataka u izmenjenom obliku. Svaka eventualna izmena ili brisanje uslova korišćenja važeća je za treća lica odmah po objavi na internet stranici www.menda.rs . Svako korišćenje, osim upoznavanja sa izmenama uslova, predmetnih internet stranica od strane krajnjeg korisnika nakon takve promene podrazumevaće se kao prihvatanje tih promena.

Obaveza i dužnost korisnika je da koristi internet stranicu www.menda.rs isključivo u skladu sa propisima Republike Srbije, kao i sa opštim moralnim i etičkim načelima.

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavku i održavanje svoje računarske opreme, uključujući celokupan hardver i softver koji poseduje i koji koristi, kao i drugu opremu potrebnu za pristup i korišćenje internet stranice www.menda.rs, isto tako samostalno snosi i sve troškove vezane za to. Yuglob doo isključuje svaku odgovornost za bilo kakva oštećenja opreme i drugih stvari krajnjeg korisnika koja eventualno mogu nastati kao posledica korišćenja internet stranice www.menda.rs

Korišćenjem internet stranice www.menda.rs od strane korisnika, smatra se da je korisnik saglasan da sva komunikacija i interakcija koja se odvija putem internet stranice www.menda.rs mora biti u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Korisnici ne smeju putem ovih internet stranica objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način nikakve materijale čijim sadržajem se krše prava drugih, na primer, sadržaj koji je uvredljiv, klevetnički, koji narušava ili ugrožava privatnost itd..., kao ni materijale nezakonitog sadržaja i forme. Yuglob doo zadržava diskreciono pravo da samo oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Korisnik ne sme bez prethodnog pismenog odobrenja Yuglob doo objavljivati, prenositi ili činiti dostupnim na bilo koji način sadržaj oglasa, reklame ili ponude bilo čijih proizvoda i usluga, kao ni versku, političku i nekomercijalnu promociju, a posebno ne sme vrbovati druge korisnike internet stranica www.menda.rs da postanu korisnici druge internet strane koja je direktna ili indirektna konkurencija.

Yuglob doo  zadržava diskreciono pravo da samostalno oceni da li je došlo do povrede obaveza od strane korisnika.

Svi materijali koji se nalaze na internet stranici www.menda.rs su vlasništvo Yuglob doo, pa su kao takvi zaštićeni zakonom, ili se koriste u skladu sa odobrenjem nosioca autorskih prava i nosioca prava na pečat i / ili dizajn, kao i u skladu sa drugim potrebnim odobrenjima. Yuglob doo je takođe nosilac autorskih prava na celokupnom idejnom sadržaju internet stranice www.menda.rs neophodnom za ispravno i nesmetano funkcionisanje iste.

Zabranjena je bilo kakva distribucija, kopiranje, prenos, povezivanje, objavljivanje ili na bilo koji način menjanje ovih internet stranica bez pismenog odobrenja Yuglob doo. Svako kršenje spomenute zabrane može imati za posledicu povredu autorskih prava, prava pečata, ili nekog drugog prava pa stoga može da proizvede neželjene efekte kao što su pokretanja više vrsta sudskih postupaka, a posebno može dovesti do krivičnog gonjenja.

Korisnik ne sme menjati, objavljivati, prenositi, učestvovati u prenosu ili prodaji ili na bilo koji drugi način iskorišćavati bilo koji sadržaj sa internet stranice www.menda.rs, u celosti ili delimično. Takođe nije dozvoljeno kopiranje, redistribucija, ponovni prenos, izdavanje ili komercijalno iskorišćavanje preuzetog materijala.

Korisnik može sa internet stranice www.menda.rs preuzimati, popunjavati i čuvati materijale zaštićene autorskim pravom samo u svrhu svoje vlastite i lične upotrebe.
 

Korisnik se izričito obavezuje da neće na internet stranicama www.menda.rs postavljati, objavljivati, ili na bilo koji drugi način činiti dostupnim bilo kakav materijal koji podleže autorskom pravu, pečatu, ili drugim pravima, bez izričitog odobrenja nosioca tih prava, pa je kao takav isključivo odgovoran za eventualnu štetu nastalu kršenjem ove svoje obaveze. Do saznanja da li je neki od materijala na internet stranici zaštićen nekim od prava, korisnik mora doći samostalno, pa stoga Yuglob doo nije u obavezi da takve informacije iznosi ili objavljuje.

Postavljanjem materijala od strane korisnika bilo kog sadržaja na bilo koji deo internet stranice www.menda.rs, korisnik garantuje da je nosilac prava na tim materijalima dao Yuglob doo pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo / licencu na korištenje, reprodukciju, modifikovanje, prilagođavanje, objavljivanje, prevođenje i distribuciju takvog materijala. Drugi korisnici imaju pravo pristupanja, pregledanja, spremanja ili reprodukcije tog materijala samo za njihovu vlastitu i ličnu upotrebu.

Korisnik je saglasan da je korišćenje internet stranica www.menda.rs isključivo na njegovu vlastitu odgovornost. Yuglob doo, kao ni jedna treća osoba povezana sa njom, ne garantuju ni na koji način da upotreba ove internet stranice neće biti prekinuta, ili da će biti bez poteškoća u radu. Isto tako Yuglob doo nije odgovorna za posledice koje mogu nastati upotrebom ove internet stranice, kao ni za tačnost, pouzdanost ili sadržaj bilo koje informacije, usluge ili robe date preko ovih internet stranica.

Ova izjava o odgovornosti odnosi se na sve eventualno nastale štete ili moguće povrede uzrokovane bilo kakvom greškom, brisanjem, prekidom, računarskim  virusom, kvarom, kašnjenjem u radu ili prenosu, prekidom u komunikacijskoj liniji, krađom, raskidom ugovora, uništenjem ili neovlašćenim pristupom, promenama ili zloupotrebom zapisa, neprikladnim ponašanjem, nemarom, ili bilo kakvom drugom radnjom. Korisnik je saglasan da Yuglob doo nije odgovoran za neprikladno ili protivzakonito ponašanje drugih korisnika ili trećih strana i da je rizik od eventualnih šteta u potpunosti na korisniku.

Yuglob doo ni u kom slučaju nije odgovorna za bilo kakvu štetu koja može nastati kao posledica korišćenja, ili zbog nemogućnosti korišćenja internet stranica www.menda.rs delimično ili u celosti.

Yuglob doo nije odgovorna za bilo kakav sadržaj koji korisnik, kupac, ili neovlašćeni korisnik može postaviti na internet stranicu www.menda.rs. Bilo kakav sadržaj koji nije u skladu sa uslovima korišćenja u svakom trenutku može biti uklonjen ili promenjen bez posebne najave ili obrazloženja.

Yuglob doo može u svakom trenutku da vrši kontrolu sadržaja na internet stranicama www.menda.rs, posebno interaktivnog dela, a sa ciljem da osigura poštovanje kako ovih uslova korišćenja tako i poštovanje pozitivnih propisa Republike Srbije. Shodno tome Yuglob doo zadržava pravo uklanjanja bilo kog materijala za koji prema vlastitoj diskrecionoj oceni utvrdi da nije u skladu sa ovde postavljenim uslovima, kao i ukinuti lozinke ili korisničke naloge korisnika.

Korisnik je saglasan da su sve interaktivne opcije, a posebno komunikacija putem privatnih poruka, chata, foruma ili drugi načini slanja poruka ili međusobnog komuniciranja javnog karaktera i nemaju status poverljivih informacija pa stoga Yuglob doo može nadzirati sadržaj komunikacije korisnika bez njihovog znanja i posebnog odobrenja. Pošto Yuglob doo obavezno ne kontroliše ili autorizuje sadržaj poruka ili informacija koje se mogu naći na internet stranicama www.menda.rs, Yuglob doo nije odgovoran kako za radnje koje korisnik preduzima u bilo kom delu internet stranice www.menda.rs, tako i za sadržaj koji bi korisnik mogao da postavi na istoj.

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na internet stranicama www.menda.rs, smatra se da korisnik daje Yuglob doo pravo korišćenja tih komentara, poruka ili informacija u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta, ili bilo koju drugu pravno dozvoljenu namenu.

Korisnik izričito izjavljuje da neće smatrati odgovornom Yuglob doo, njene ogranke, odgovorne osobe u društvu, zaposlene i online prodavce za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući i troškove pravnog zastupanja, a koji bi mogli da nastanu korišćenjem internet stranice www.menda.rs od strane korisnika.


Yuglob doo može u svako doba da raskine poslovni odnos sa bilo kojim svojim korisnikom i ukinuti mu lozinke ili korisničke naloge. U tom slučaju ne prestaju da važe uslovi koji se odnose na odgovornost i obaveze korisnika. Yuglob doo ne garantuje za tačnost, potpunost ili korisnost bilo kog sadržaja na internet stranicama www.menda.rs postavljenog od strane korisnika, trećih lica ili neovlašćenih korisnika.

Yuglob doo nije odgovorna za bilo kakav eventualni gubitak ili štetu nastalu iz razloga što se korisnik oslonio na informacije dobijene na internet stranicama www.menda.rs

Yuglob doo se izričito ograđuje u svakom smislu od sadržaja materijala na internet stranicama trećih strana, na koje bi se moglo pristupiti sa internet stranice www.menda.rs . U slučaju da korisnik pristupi internet stranicama trećih strana, isti to čini isključivo i samo na vlastitu odgovornost, što podrazumeva svako isključenje odgovornosti Yuglob doo.

U slučaju da je neka od stavki ovih uslova korišćenja ništavna, takva ništavnost neće uticati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih uslova, pa će preostali delovi ovih Uslova ostati na snazi, a ništavna odredba će se zameniti valjanom odredbom koja po smislu i pravnoj volji najviše odgovara odredbi koja je ništavna. Ukoliko bilo koja strana ne iskoristi svoja prava iz ovih uslova korišćenja, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava, kao ni bilo kojih drugih ovde navedenih prava.


 

Komunikacija elektronskim putem
Kada posetite menda.rs ili nam pošaljete email poruku, komunicirate sa nama elektronskim putem. Prihvatanjem uslova korišćenja saglasniste ste da sa nama komunicirate elektronskim putem. Naša komunikacija prema Vama će biti putem elektronske pošte (email) ili obaveštenjima koja ćemo objavljivati na ovom sajtu.Telefonom samo u slučaju preke potrebe.
 

Izjava o zaštiti privatnosti
U ime Internet prodavnice menda.rs obavezujemo se da ćemo čuvati privatnost svih naših kupaca. Prikupljamo samo neophodne, osnovne podatke o kupcima,korisnicima i podatke neophodne za poslovanje i informisanje korisnika u skladu sa dobrim poslovnim običajima i u cilju pružanja kvalitetne usluge. Dajemo kupcima mogućnost izbora uključujući mogućnost odluke da li žele ili ne da se izbrišu sa mailing lista koje se koriste za marketinške kampanje. Svi podaci o korisnicima-kupcima se strogo čuvaju i dostupni su samo zaposlenima kojima su ti podaci nužni za obavljanje posla. Svi zaposleni Internet prodavnice menda.rs (i poslovni partneri) odgovorni su za poštovanje načela zaštite privatnosti.
 

Moj nalog
Ukoliko koristite menda.rs, odgovorni ste za održavanje i poverljivost svog naloga i lozinki koje ste uneli prilikom registracije na sajtu. Korišćenjem Belielektronik.rs sajta odgovorni ste za sve aktivnosti koje se dešavaju na vašem nalogu i sa vašom lozinkom. Maloletnici mogu koristiti belielektronik.rs uz nadzor roditelja ili staratelja. Menda.rs zadržava pravo da odbije pružanje usluga, ukine nalog ili otkaže narudžbenicu ukoliko ustanovi da su prekršeni Uslovi korišćenja. Vaše podatke koje ste naveli prilikom registracije menda.rs će koristiti radi kupoprodaje proizvoda i uspostavljanja poslovnog kontakta i neće ih koristiti u druge svrhe ili ih dostaviti trećim licima.
 

Opisi proizvoda
Menda.rs nastoji da sve proizvode opiše što je tačnije moguće. Takođe, menda.rs ne garantuje da su svi navedeni podaci u vezi proizvoda 100% tačni, kompletni, pouzdani i bez grešaka. Ako proizvod koji ste kupili odstupa od podataka koji su navedeni na sajtu možete ga vratiti u nekorišćenom stanju sa kompletnom dokumentacijom koju ste uz njega dobili, a mi ćemo Vam vratiti novac.
 

Cene proizvoda
Sve cene proizvoda navedene na sajtu su sa uračunatim PDV-om. Menda.rs se obavezuje da će prihvatiti svaku cenu po kojoj ste napravili narudžbenicu bez obzira da li se cena proizvoda promenila nakon kreiranja narudžbenice. Menda.rs ima pravo da otkaže narudžbenicu uz slanje email obaveštenja potrošaču ukoliko je došlo do grube greške prilikom postavljanja cene na sajtu, ukoliko traženog artikla nema na stanju i sl.
 

Radno vreme
Online prodavnica menda.rs radi od 00-24h, 7 dana u nedelji. U slučaju tehničkih problema ili tokom zahvata redovnog održavanja sajt može biti kraći vremenski period nedostupan o čemu ćete biti obavešteni ako za to postoje uslovi.
 

Promena (ažuriranje) podataka na sajtu
Menda.rs zadržava pravo da može u svako vreme, bez prethodne najave, promeniti podatke prikazane na bilo kojoj stranici sajta. Posetioci Menda.rs nemaju pravo da jednostrano menjaju uslove korišćenja, a svaka eventualna izmena je nevažeća osim u slučaju da se obe strane saglase pisanim putem.
USLOVI KUPOVINE NA INTERNET PRODAVNICI MENDA.RS
Menda.rs je internet prodavnica koja posluje u skladu sa Zakonom o elektronskoj trgovini i svim ostalim važećim zakonima i propisima u Republici Srbiji. 

REKLAMACIJE

U slučaju da imate bilo kakvu reklamaciju na proizvod ili našu uslugu, budite slobodni da nas kontaktirate. Budite sigurni da smo spremni i sposobni da rešimo svaku nastalu situaciju.Proizvodi koji dolaze u direktan kontakt sa intimnim delovima tela ne podležu reklamaciji.


Jednostrani raskid
Kupac ima pravo da u roku od 14 dana od dana zaključenja ugovora o kupovini proizvoda bez navođenja razloga jednostrano raskine ugovor. Jednostranim raskidom kupac se oslobađa svih ugovornih obaveza, osim neposrednih troškova povraćaja robe. Kupac gubi pravo na jednostrani raskid ako uz izričitu saglasnost potrošača, trgovac započne pružanje usluge pre isteka vremena u kome je dozvoljen jednostrani raskid ugovora.
 

POVRAĆAJ KUPLJENE ROBE
Troškove vraćanja robe i novca snosi kupac, sem u slučajevima kada kupac dobije pogrešan artikal.
Troškove slanja proizvoda na servis ili njihove zamene, snosi kupac osim ukoliko nije prošlo 14 dana od kupovine,u tom slučaju troškove snosi prodavac. 
 

OBAVEZNO PROVERITE PAKET !
Ukoliko vam je pošiljka stigla oštećena, najbolje je da kontaktirate kurirsku službu koja je isporučila paket, kako bi napravili zapisnik. Ukoliko je roba stigla neoštećena, ali je neispravna, kontaktirajte naš servis telefonski ili mailom, kako bi Vam poslali zamenu. Paket možete proveriti nakon potpisivanja prijema, ali kurir je dužan da sačeka kako biste proverili sadržaj.

 

Procedura za povrat robe kupca u zakonskom roku

Kupovina je situaciona i individualna, pa se mogu dogoditi slučajevi gde će kupac tražiti od nas da se kupljena roba vrati iz više razloga. Zakon krajnjem potrošaču to omogućava u određenom  roku. Nakon utvrđivanja da je roba vraćena u istom stanju kako je i poslata tj. prodata (neoštećena i ispravna i roba i ambalaža), vrši se povrat novca kupcu ili zamena  proizvoda.
Kupac robu može da vrati samo u sledećim slučajevima UZ FISKALNI RAČUN i napisan RAZLOG VRAĆANJA:
1. Krajnji kupac zakonski je može vratiti u roku od 7 dana od fakturisanja tj. kucanog fiskalnog računa, dok u slučaju poručivanja putem WEB-a tj. slanjem robe kurirskom službom rok za povrat je 14 dana od fakturisanja . Obračunavaju se i radni i neradni dani.

Povraćaj robe ide na trošak kupca!!!

U slučaju da kupac reklamira proizvod nakon isteka ovog vremena, zbog nedostatka ili kvara, kupac se upućuje na redovnu proceduru (može da proizvod pošalje nama ).
Ukoliko kupac vraća proizvod koji je dobio putem KURIRSKE SLUŽBE, slanjem kupljenog proizvoda na adresu redakcije Yuglob doo: Zrenjanjinski put 121m, 11 211 Beograd

U zakonskom roku kupac će biti obavešten o rešavanju reklamacije za poslati-e proizvode, artikle.
Povraćaj robe ide na trošak kupca!!!

Zabranjeno je korišćenje internet stranice www.menda.rs osobama mlađim od 14. godina.


Za sve pravne sporove koji mogu da nastanu vezano za korišćenje internet stranice www.menda.rs nadležan je Prvi osnovni sud u Beogradu.

Registracijom / otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.menda.rs smatra se da je korisnik ove Uslove korišćenja u celosti pročitao.

Menda.rs zadržava pravo da bez prethodnog obaveštavanja vrši izmene i dopune ovih Uslova korišćenja.

 

Yuglob d.o.o.  omogućava i organizuje prodaju proizvoda  preko svoje online prodavnice www.menda.rs

 

Za kupovinu bilo kog proizvoda koje nudimo, od Vas kao korisnika zahteva se prethodno otvaranje korisničkog naloga tj. registracija. Otvaranje korisničkog naloga je neophodno kako bi Vi imali jednostavan pristup popunjavanju Vaših Potvrda i porudžbina, pregledu ranijih kupovina kako bi lako korigovali svoja podešavanja.
 

Vraćanje proizvoda kupljenog na stranici www.menda.rs vrši se shodno Članu 56 Zakona o zaštiti potrošača (Sl. Glasnik RS 62/2014). Reklamacije se izjavljuju na Internet stranici u kojoj je roba kupljena od strane Korisnika.
Reklamacija može da se uputi pisanim ili elektronskim putem, odnosno na trajnom nosaču zapisa, uz dostavu dokaza o kupovini.
Prodavac vodi evidenciju primljenih reklamacija i dužan je da je čuva dve godine od dana podnošenja reklamacije Korisnika.
Prodavac izjavljuje će u svemu poštovati odredbe člana 56 Zakona o zaštiti potrošača koji se odnosi na reklamacije i način rešavanja reklamacija. 

Registracijom/otvaranjem korisničkog naloga na internet stranici www.menda.rs smatra se da je korisnik ove Uslove prodaje u celosti pročitao, razumeo i prihvatio.

 

Ugovor o prodaji na daljinu

Ugovor o prodaji na daljinu možete pročitati i preuzeti OVDE.

 

Pravo na odustanak od kupovine

Obrazac za odustanak od kupovine možete preuzeti OVDE.

Za porudžbine plaćene platnom karticom, nakon izvršene uplate, nije moguća naknadna zamena naručenih proizvoda
 

Dostava robe i eventualna ograničenja

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis načina
dostave robe i eventualnih ograničenja, sa posebnim akcentom na rok dostave kupljene robe i
način zaduživanja računa.
Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči izjavu o poznatim
ograničenjima izvoza, carinskim propisima i bilo kojim drugim relevantnim zakonskim ili drugim
odredbama koje mogu uticati na distribuciju i/ili prodaju robe kranjem korisniku.

Zaštita poverljivih podataka o transakciji

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči opis načina zaštite
poverljivih podataka o transakciji. Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu:
„Prilikom unošenja podataka o platnoj kartici, poverljive informacija se prenose putem javne
mreže u zaštićenoj (kriptovanoj) formi upotrebom SSL protokola i PKI sistema, kao trenutno
najsavremenije kriptografske tehnologije.
Sigurnost podataka prilikom kupovine, garantuje procesor platnih kartica, Banca Intesa ad
Beograd, pa se tako kompletni proces naplate obavlja na stranicama banke. Niti jednog
trenutka podaci o platnoj kartici nisu dostupni našem sistemu.“

Povraćaj sredstava

Trgovac je u obavezi da na e-commerce prodajnom mestu predoči jasan i detaljan opis
povraćaja sredstava i da u slučaju otkaza narudžbine, povraćaj naplaćenih sredstava Korisniku
izvrši isključivo preko VISA, EC/MC i Maestro metoda plaćanja, odnosno isključivo na račun
platne kartice storniranjem originalne transakcije. Prodajno mesto može koristiti sledeću izjavu:
„U slučaju vraćanja robe i povraćaja sredstava kupcu koji je prethodno platio nekom od
platnih kartica, delimično ili u celosti, a bez obzira na razlog vraćanja, [upisati
IME_PRODAJNOG_MESTA] je u obavezi da povraćaj vrši isključivo preko VISA, EC/MC i
Maestro metoda plaćanja, što znači da će banka na zahtev prodavca obaviti povraćaj
sredstava na račun korisnika kartice“.

Izjava o konverziji

Ako su na e-comemerce prodajnom mestu cene izražene i u stranoj valuti (€, $, …) Trgovac je
u obavezi da predoči sledeću izjavu o konverziji (ili sličnu):
‘All payments will be effected in Serbian currency – dinar (RSD). The amount your
credit card account will be charged for is obtained through the conversion of the price in
Euro into Serbian dinar according to the current exchange rate of the Serbian National
Bank. When charging your credit card, the same amount is converted into your local
currency according to the exchange rate of credit card associations. As a result of this
conversion there is a possibility of a slight difference from the original price stated in our
web site’.

Ovaj sajt koristi kolačiće(cookies), kako bismo Vam pružili bolje korisničko iskustvo. Prihvatanjem korišćenja kolačića saglasni ste sa politikom privatnosti kupaca.